STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Teikiama pagalba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATMINTINĖ APIE MOKYKLOJE TEIKIAMĄ ŠVIETIMO PAGALBĄ (.pdf)

 

MEDICININĖ PAGALBA

Visuomenės sveikatos specialistė Jurgita Šukutienė
tel. +370 66404092

Darbo laikas:

Antradienis, trečiadienis ir penktadienis 8.00 - 15.36
Pietų pertrauka: 12.00 - 12.30

El. paštas: jurgita.sukutiene@sveikatos-biuras.lt

Visuomenės sveikatos specialistė organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus, ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius, ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus, prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje, rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, teikia informacijos kitais sveikatos išsaugojimo klausimais.

Ji dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais,  vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą,    užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti, teikia pirmąją pagalbą, tvarko medicininius dokumentus, organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais.

 

Ragainės vaikų sveikata 2022 m. (.pdf)

ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (.pdf)

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS (.pdf)

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS (.pdf)


LOGOPEDINĖ PAGALBA

Logopedė Marija Gedminienė

Darbo laikas:

Pirmadienis 10.55 – 15.30
Antradienis 10.55 – 15.30
Trečiadienis 10.55 – 14.35
Ketvirtadienis 10.55 – 14.35

Logopedinių pratybų tvarkaraštis (.pdf)

Logopedė išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti;
Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti;
Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams.
Yra Vaiko gerovės komisijos narys.
Teikiama pagalba mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų.
Pratybos vyksta po pamokų.


SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA

Socialinė pedagogė Jolanta Rimienė

304 kabinetas, tel. +370 65780662

  Darbo laikas: Pietų pertauka:
Pirmadienis 8.00-15.00 12.00-12.30
Antradienis 8.00-15.00 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00-15.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00-15.00 12.00-12.30
Penktadienis 8.00-15.00 12.00-12.30

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas (.doc)

Ragainės progimnazijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas (.doc)

Ragainės progimnazijos mokinių lankomumo tvarkos aprašas (.doc)

Ragainės progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (.doc)

Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems mokiniams teikimo tvarkos aprašas (.pdf)

Socialinės pedagogės veiklos tikslas – pastebėti, įvertinti ir spręsti vaikų ir paauglių mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas. Ši veikla prisideda prie ugdymo proceso gerinimo, padeda suprasti, kaip vyksta ugdytinio psichosocialinis brendimas ir kokią įtaką ugdymo procesui turi šeima, draugai, bendruomenė, kultūra. Socialinė pedagogė dirbdama komandoje su administracija, klasių vadovais ir mokiniais padeda vaikams adaptuotis mokykloje.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padedant vaikui įgyvendinti jo teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugražinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal fizines ir protines galias ir joje adaptuotis. Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimą vaikui ir mokiniui reglamentuoja Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtinti socialinės pedagoginės pagalbos teikimo bendrieji nuostatai.

ELEKTRONINĖ PATYČIŲ DĖŽUTĖ

Kas yra „Patyčių dėžutė“?
Tai elektroninė platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje.
Kaip veikia „Patyčių dėžutė“?
„Patyčių dėžutę“ įdiegus mokykloje, apie įvykusias arba įtariamas patyčias mokiniai, tėvai ir mokytojai gali pranešti naudodamiesi mobiliąja programėle. Pirmą kartą jungiantis reikės įvesti mokyklos svetainės adresą – https://patyciudezute.ragaine.su.lt/  arba apsilankę mokyklos el. svetainėje rasite paveikslėlį „Patyčių dėžutė“ paspausite ant paveikslėlio ir galėsite pranešti apie patyčias.
„Patyčių dėžutės“ pagalba galite saugiai, greitai ir visiškai anonimiškai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias. Galite pranešti ne tik apie save, bet ir apie savo klasioką, draugą, pedagogą arba kitą mokyklos bendruomenės narį, kuris kenčia ir patiria patyčias arba pats tyčiojasi.
Pranešimą užpildykite išsamiai, nurodydamas(-a) žmogaus, kuris patyrė patyčias ir besityčiojančio žmogaus duomenis, galimus patyčių stebėtojus, įvykio datą, vietą ir laiką. Prie pranešimo taip pat galite pridėti elektroninių patyčių ekrano nuotrauką (angl. screenshot).
Pranešimas pasieks už patyčias atsakingą asmenį (socialinę pedagogę) tavo mokykloje. Visa pranešime esanti informacija yra konfidenciali, todėl gali būti ramus(-i), kad ji nebus viešai platinama ar naudojama kitais tikslais.
Gali būti tikras(-a), kad į visus „Patyčių dėžutės” pranešimus, nepriklausomai nuo jų pobūdžio, bus reaguojama atsakingai ir greitai. „Patyčių dėžutė“ nėra skirta žaidimams, o yra rimtas instrumentas, su kuriuo reikia elgtis atsakingai.


SPECIALIOJI PAGALBA

Specialioji pedagogė Kamilija Puzaitė

Užsiėmimų laikas:

Pirmadienis 8.00 – 12.45
Antradienis 8.00 – 12.45
Trečiadienis 8.00 – 12.45
Ketvirtadienis 8.55 – 11.40

Specialiosios pedagogės darbo laikas ir užsiėmimų tvarkaraštis (.pdf)

Specialioji pedagogė Kamilija Puzaitė teikia pagalbą 210 kabinete.

Tėvams pageidaujant konsultacijų laikas derinamas individualiai.

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, siekiant asmeninės pažangos.
Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Padeda įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas gyvenime, praktinėse situacijose. Teikia individualią pagalbą mokiniui, įsisavinant ugdymo turinį, skatina mokinių kūrybiškumą, atliekant užduotis klasėje, namuose, dalyvaujant neformaliose veiklose. Teikia rekomendacijas mokytojams, rengiant pritaikytas ir individualizuotas programas. Bendradarbiauja su ugdymo proceso dalyviais: mokytojais, kitais pagalbos mokiniui specialistais, tėvais, aptariant vaiko mokymosi pasiekimus, sunkumus. Formuoja teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į specialiuosius ugdymo(si) poreikių turinčius mokinius.
Specialioji pedagoginė pagalba derinama su pedagogine ir socialine pagalba mokiniui.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija. Jos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, rūpintis būtinosios socialinės pagalbos organizavimu ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
Mokyklos Vaiko gerovės komisijoje dirba specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas, mokytojų bei tėvų atstovai. Komisijai vadovauja ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja Lijana Jurgelienė.


PAGALBOS TEIKIMĄ MOKINIUI REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Informacija mokykloms apie Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje teikiamą švietimo pagalbą (.pdf)

Ragainės progimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (.pdf)

Ragainės progimnazijos holistinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (.pdf)

 

 

 

Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020