STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
  TEISINĖ INFORMACIJA
  KORUPCIJOS PREVENCIJA
  VEIKLOS SRITYS
  TIKSLIEJI MOKSLAI IR INŽINERIJA
  ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
  MOKYKLA
  BENDRUOMENĖ IR SAVIVALDA
  TVARKOS IR TAISYKLĖS
  INFORMACIJA TĖVAMS
  PASLAUGOS
  NUORODOS
 

 

 

   
 

Laisvos darbo vietos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareigybė: matematikos mokytojas

Darbo krūvis: 0,6 etato (12 kontaktinių pamokų). Galimas etato padidėjimas dėl mokamų namuose mokinių

Darbo sutartis: neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai:
- įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir matematikos mokytojo kvalifikaciją arba baigęs matematikos studijas ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti (Jūsų asmens duomenys reikalingi konkursui organizuoti):
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
- galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
- k.t.

Data iki kada pateikiami dokumentai: 2024-07-19

Atrankos būdas: pokalbis (pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku arba pranešta Jūsų nurodytu telefono numeriu)

Atrankos diena: 2024-07-22

Dokumentus galima pristatyti:
asmeniškai - adresu Tilžės 85, Šiauliai nuo 8.30 val. iki 16.00 val.
siųsti elektroniniu paštu – adresu ragainespm@splius.lt
Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu informuojame, kad konkurso metu surinkti duomenys bus ištrinami iš karto, kai taps aišku, kad Jums nebus pateiktas darbo pasiūlymas arba Jūs pateikto pasiūlymo nepriimate.


Pareigybė: gamtos mokslų (fizikos, chemijos) mokytojas

Darbo krūvis: 4 kontaktinės valandos (8 klasės), 0,2 etato

Darbo sutartis: neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai:
- įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir chemijos ar gamtos mokslų mokytojo kvalifikaciją arba baigęs chemijos ar gamtos mokslų studijas ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti (Jūsų asmens duomenys reikalingi konkursui organizuoti):
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
- galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
- k.t.

Data iki kada pateikiami dokumentai: 2024-07-19 imtinai

Atrankos būdas: pokalbis (pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku arba pranešta Jūsų nurodytu telefono numeriu)

Atrankos diena: 2024-07-22

Dokumentus galima pristatyti:
asmeniškai - adresu Tilžės 85, Šiauliai nuo 8.30 val. iki 16.00 val.
siųsti elektroniniu paštu – adresu ragainespm@splius.lt
Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu informuojame, kad konkurso metu surinkti duomenys bus ištrinami iš karto, kai taps aišku, kad Jums nebus pateiktas darbo pasiūlymas arba Jūs pateikto pasiūlymo nepriimate.


ŠIAULIŲ RAGAINĖS PROGIMNAZIJA SKELBIA UGDYMĄ ORGANIZUOJANČIO SKYRIAUS VEDĖJO PRIĖMIMO Į LAISVĄ DARBO VIETĄ KONKURSĄ

Įstaigos pavadinimas (teisinė forma, kodas):
Šiaulių Ragainės progimnazija (biudžetinė įstaiga, 190531756)

Pareigybės pavadinimas, lygis
Ugdymą organizuojantis skyriaus vedėjas (1 etatas), A2

Darbo vieta (įstaigos buveinė):
Tilžės g. 85, Šiauliai

Darbo sutarties rūšis
Neterminuota darbo sutartis

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti
1. Ugdymą organizuojančio skyriaus vedėjo pareigoms priimamas dirbti asmuo, įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
2. Darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metų darbo stažas švietimo įstaigoje.
3. Geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus).
4. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais įstatymais (Švietimo, Vietos savivaldos ir kt.), Vaiko teisių konvencija ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais švietimo įstaigų veiklą, vaikų ugdymą ir jų teisių apsaugą, darbo santykius, Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką.
5. Būti susipažinusiam su vadybos teorijomis, turėti vadybos pagrindų žinių.
6. Žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos pagrindus, gebėti juos taikyti savo veikloje.
7. Suprasti demokratinės, teisinės ir atviros pilietinės, humanistinės visuomenės kūrimo ir veiklos principus, gebėti juos panaudoti savo vadybinėje veikloje.
8. Gebėti kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus švietimo įstaigos bendruomenės narių santykius.
9. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir progimnazijos mokinių, bendruomenės veiklą, derinti veiklas su kitais specialistais.
10. Mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti progimnazijos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir pasiūlymus darbo tobulinimui.
11. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
12. Mokėti rengti progimnazijos vidaus dokumentus.
13. Mokėti naudotis informacinių ir komunikacinių technologijų priemonėmis.
14. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, tolerantiškam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje.
15. Privalumai: geras vienos Europos Sąjungos šalių kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) mokėjimas.

Funkcijos
1. Prižiūrėti pagrindinio ugdymo bendruosius ugdymo organizavimo klausimus.
2. Rengti mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus (strateginį veiklos planą, metinį veiklos planą ir kt.)
3. Dalyvauti mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimo darbo grupėse.
4. Inicijuoti 1-8 klasių mokinių dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse ir kt. Vesti 1-8 klasių mokinių pasiekimų olimpiadose, konkursuose, varžytuvėse apskaitą.
5. Koordinuoti 1-8 klasių vadovų veiklą, prižiūrėti ir analizuoti vadovų veiklos planų įgyvendinimą.
6. Rūpintis penktokų ir naujai atvykusių 5-8 klasių mokinių adaptacijos mokykloje klausimais.
7. Inicijuoti ir koordinuoti socialinę-pilietinę veiklą.
8. Koordinuoti kultūros pasą, kultūros krepšelį, rengti ataskaitas.
9. Organizuoti ir prižiūrėti mokyklos 1-8 klasių mokinių neformalųjį švietimą, analizuoti kokybę. Prižiūrėti neformaliojo švietimo dokumentacijos tvarkymą.
10. Sudaryti 5-8 klasių mokinių formaliojo švietimo ir 1-8 klasių mokinių neformaliojo švietimo tvarkaraščius ir prižiūrėti jų įgyvendinimą.
11. Vykdyti sistemingą 5-8 klasių mokinių mokymosi krūvių bei mokiniams skiriamų namų darbų apimčių kontrolę.
12. Koordinuoti mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimo komandų veiklą.
13. Kuruoti chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, geografijos, matematikos, fizikos, informatikos, istorijos, gyvenimo įgūdžių mokymą 5 - 8 klasėse. Prižiūrėti šių mokomųjų dalykų ugdymo programų įgyvendinimą, tirti ugdymo efektyvumą ir kaupti veiklos duomenis, teikti pagalbą mokytojams, stebėti ir vertinti pedagogų praktinę veiklą bei ugdymo rezultatus.
14. Rūpintis kuruojamų darbuotojų profesiniu tobulėjimu ir tikslingu kvalifikacijos lėšų panaudojimu. Teikti informaciją pedagogams kvalifikacijos tobulinimo klausimais.
15. Prižiūrėti inžinerinio ugdymo pakraipos įgyvendinimą. Kuruoti inžinerijos mokymą 1-8 klasėse.
16. Prižiūrėti inžinerijos programos įgyvendinimą, tirti ugdymo efektyvumą ir kaupti veiklos duomenis, teikti pagalbą mokytojams, stebėti ir vertinti pedagogų praktinę veiklą bei ugdymo rezultatus.
17. Organizuoti inžinerinių mokyklų tinklo veiklas, prižiūrėti jų įgyvendinimą.
18. Inicijuoti projektinę veiklą. Vadovauti projektų rengimui.
19. Prižiūrėti mokyklinę dokumentaciją (kuruojamų mokomųjų dalykų mokytojų ilgalaikius planus (programas); klasių vadovų veiklos planus ir t.t.).
20. Kuruoti bibliotekininko veiklą, prižiūrėti bibliotekos darbą, teikti metodinę pagalbą.
21. Rūpintis progimnazijos viešaisiais ryšiais, prižiūrėti progimnazijos facebook paskyrą ir internetinį puslapį.
22. Inicijuoti ir organizuoti bendradarbiavimą su mokinių tėvais.
23. Organizuoti tradicinius mokyklos renginius, šventes, koncertus, diskotekas ir kt.
24. Teikti pagalbą progimnazijos mokytojams, organizuojant renginius, šventes ir kt.
25. Koordinuoti ir organizuoti kultūrinės, meninės, pažintinės, sportinės, kūrybinės veiklos dienų renginius bei kitą šio pobūdžio veiklą mokslo metų eigoje ir pasibaigus pamokinei veiklai.
26. Organizuoti mokinių savivaldos veiklą, teikti pagalbą.
27. Prižiūrėti turistinių renginių, išvykų organizavimą.
28. Tvarkyti mokyklos metraštį.
29. Inicijuoti ir koordinuoti mokyklos dalyvavimą miesto renginiuose, projektuose, akcijose ir kt.
30. Organizuoti atvykstančių kolektyvų koncertų, spektaklių priėmimą ir aktų salės panaudojimo renginiams klausimus.
31. Vykdyti Šiaulių Ragainės gimnazijos direktoriaus teisėtus pavedimus bei užduotis.

Darbo užmokestis
Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, ir priklauso nuo pedagoginio darbo stažo (metais). Minimalus pareiginės algos koeficientas pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais 1,5529 (2772,5 Eur,). Darbo užmokestis didėja priklausomai nuo pretendento didesnio pedagoginio darbo stažo

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
4. Kiti dokumentai, patvirtinantys pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
5. Gyvenimo aprašymas – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
6. Užpildyta pretendento anketa (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);
7. Rekomendacija (-os) iš buvusių darboviečių (jei pretendentas turi).

Dokumentai priimami adresu:
Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pretendentų atrankos būdas:
Testas žodžiu (pokalbis). Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą atrankoje (nurodant jos datą, vietą ir laiką) bus išsiųsti per Valstybinės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.:
Adresas: Tilžės 85, Šiauliai
Tel. Nr.: +37065272300
El. paštas ragainespm@splius.lt 

Skelbimas galioja:
10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento portale.


Pareigybė: Informatikos mokytojas

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo sutartis: neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai:
- įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir informacinių technologijų mokytojo kvalifikaciją arba baigęs informacinių technologijų mokslų studijas ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti (Jūsų asmens duomenys reikalingi konkursui organizuoti):
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
- galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
- k.t.

Data iki kada pateikiami dokumentai: 2024-06-21 imtinai

Atrankos būdas: pokalbis (pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku arba pranešta Jūsų nurodytu telefono numeriu)

Atrankos diena: 2024-06-25

Dokumentus galima pristatyti:
asmeniškai - adresu Tilžės 85, Šiauliai nuo 8.30 val. iki 16.00 val.
siųsti elektroniniu paštu – adresu ragainespm@splius.lt
Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu informuojame, kad konkurso metu surinkti duomenys bus ištrinami iš karto, kai taps aišku, kad Jums nebus pateiktas darbo pasiūlymas arba Jūs pateikto pasiūlymo nepriimate.


Pareigybė: gamtos mokslų (fizikos, chemijos) mokytojas

Darbo krūvis: 10-14 kontaktinių valandų (7-8 klasės), 0,5 etato

Darbo sutartis: neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai:
- įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir fizikos, chemijos ar gamtos mokslų mokytojo kvalifikaciją arba baigęs fizikos, chemijos ar gamtos mokslų studijas ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti (Jūsų asmens duomenys reikalingi konkursui organizuoti):
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
- galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
- k.t.

Data iki kada pateikiami dokumentai: 2024-06-21 imtinai

Atrankos būdas: pokalbis (pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku arba pranešta Jūsų nurodytu telefono numeriu)

Atrankos diena: 2024-06-25

Dokumentus galima pristatyti:
asmeniškai - adresu Tilžės 85, Šiauliai nuo 8.30 val. iki 16.00 val.
siųsti elektroniniu paštu – adresu ragainespm@splius.lt
Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu informuojame, kad konkurso metu surinkti duomenys bus ištrinami iš karto, kai taps aišku, kad Jums nebus pateiktas darbo pasiūlymas arba Jūs pateikto pasiūlymo nepriimate.


Pareigybė: pradinių klasių mokytojas

Darbo krūvis: 1 etatas, pirma klasė

Darbo sutartis: terminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai:
- įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti (Jūsų asmens duomenys reikalingi konkursui organizuoti):
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
- galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
- k.t.

Data iki kada pateikiami dokumentai: 2024-05-24 imtinai

Atrankos būdas: pokalbis (pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku arba pranešta Jūsų nurodytu telefono numeriu)

Atrankos diena: 2024-05-27

Dokumentus galima pristatyti:
-asmeniškai - adresu Tilžės 85, Šiauliai nuo 8.30 val. iki 16.00 val.
-siųsti elektroniniu paštu – adresu ragainespm@splius.lt
-Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu informuojame, kad konkurso metu surinkti duomenys bus ištrinami iš karto, kai taps aišku, kad Jums nebus pateiktas darbo pasiūlymas arba Jūs pateikto pasiūlymo nepriimate.


Pareigybė: neformaliojo švietimo mokytojas (teatro mokytojas)

Darbo krūvis: 2- 4 val. per savaitę, 0,2 etato

Darbo sutartis: neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai:
- įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją arba baigęs dalyko studijas ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti (Jūsų asmens duomenys reikalingi konkursui organizuoti):
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
- galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
- k.t.

Data iki kada pateikiami dokumentai: 2024-05-24

Atrankos būdas: pokalbis (pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku arba pranešta Jūsų nurodytu telefono numeriu)

Atrankos diena: 2024-05-27

Dokumentus galima pristatyti:
- asmeniškai - adresu Tilžės 85, Šiauliai nuo 8.30 val. iki 16.00 val.
- siųsti elektroniniu paštu – adresu ragainespm@splius.lt
- Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu informuojame, kad konkurso metu surinkti duomenys bus ištrinami iš karto, kai taps aišku, kad Jums nebus pateiktas darbo pasiūlymas arba Jūs pateikto pasiūlymo nepriimate.


Pareigybė: fizinio ugdymo mokytojas

Darbo krūvis: 12 val. per savaitę, 0,5 etato

Darbo sutartis: neterminuota

Kvalifikaciniai reikalavimai: - įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir mokytojo kvalifikaciją arba baigęs dalyko studijas ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti (Jūsų asmens duomenys reikalingi konkursui organizuoti):
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
- galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
- k.t.

Data iki kada pateikiami dokumentai: 2024-05-24

Atrankos būdas: pokalbis (pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku arba pranešta Jūsų nurodytu telefono numeriu)

Atrankos diena: 2024-05-27

Dokumentus galima pristatyti:
- asmeniškai - adresu Tilžės 85, Šiauliai nuo 8.30 val. iki 16.00 val.
- siųsti elektroniniu paštu – adresu ragainespm@splius.lt
- Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu informuojame, kad konkurso metu surinkti duomenys bus ištrinami iš karto, kai taps aišku, kad Jums nebus pateiktas darbo pasiūlymas arba Jūs pateikto pasiūlymo nepriimate.


Pareigybė: psichologas

Darbo krūvis: 0,5 etato

Darbo sutartis: neterminuota
Pareigybės lygis – A1.
Pareigybės paskirtis - įvertinti ir padėti spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
Turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau nei 240 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti (Jūsų asmens duomenys reikalingi konkursui organizuoti):
- prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
- gyvenimo aprašymą;
- galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
- k.t.

Data iki kada pateikiami dokumentai: 2024-06-21

Atrankos būdas: pokalbis (pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku arba pranešta Jūsų nurodytu telefono numeriu)

Atrankos diena: 2024-06-25

Dokumentus galima pristatyti:
-asmeniškai - adresu Tilžės 85, Šiauliai nuo 8.30 val. iki 16.00 val.
-siųsti elektroniniu paštu – adresu ragainespm@splius.lt
-Dokumentų originalus pateikti atrankos dieną.

Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu informuojame, kad konkurso metu surinkti duomenys bus ištrinami iš karto, kai taps aišku, kad Jums nebus pateiktas darbo pasiūlymas arba Jūs pateikto pasiūlymo nepriimate.


Į viršų Į viršų ^

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Šiaulių miesto savivaldybė, © Lidija Zaikina, 2020